• آمادگی جسمانی

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1
رئیس : دکتر حمید اراضی
نائب رئیس : سیده رقیه ابراهیمی

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

1

استان

دکتر حمید اراضی 09111399207 سیده  رقیه ابراهیمی پروین باقرپور آذر رحمانی

2

رشت

ایمان همتی 09113322316 کبری عابدینی    

3

آستارا

هاجر حمیدی زارع 09111826186      

4

آستانه اشرفیه

زینب جمشیدی 09369461804      

5

املش

         

6

بندر انزلی

فریبا آریافر 09111811006      

7

تالش

         

8

رودبار

افسانه رمضانی 09119357626      

9

رودسر

         

10

رضوانشهر

زهره امیر رضائی 09119868116      

11

سیاهکل

         

12

شفت

         

13

صومعه سرا

         

14

فومن

         

15

لاهیجان

دکتر سیاوش خداپرست 09306359054      

16

لنگرود

عزت دهقان زاده 09112415287      

17

ماسال

         

 

 

تنظیمات

رنگ